Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

I C 127/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Staszowie z 2016-01-12

Sygn. I C 127/15

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie

z dnia 30 października 2015 roku

W pozwie z dnia 30 października 2015 roku wniesionym przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W. powód J. K. (1) domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego bankowego tytułu egzekucyjnego
z dnia 08.09.2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 17.03.2006 r. w sprawie sygn. akt I Co 73/06. Powód domagał się również zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie W. H. - sprawa o sygn. KM 491/06. Nadto w pozwie wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 20.10.2014 r. został powiadomiony przez komornika sądowego, że toczy się przeciwko niemu egzekucja. Dowiedział się wówczas, że (...) Bank S.A. /poprzednik (...) Bank S.A./ wystawił przeciwko niemu bankowy tytuł egzekucyjny. Do tego dnia powód nie miał o powyższym wiedzy. Powód wskazał, że przeczy istnieniu zobowiązania na podstawie którego bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Podkreślił, że nigdy nie zaciągnął zobowiązania, na które powołuje się bank w (...). Jednocześnie powód podał, że w 2003 r. zaginął mu dowód osobisty nr (...) wydany przez Prezydenta Miasta T.. Pomimo tego, że został on unieważniony nieuprawnione osoby, w których ręce dostał się ten dokument, dokonały z jego użyciem przestępstw na jego szkodę z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k.

W odpowiedzi na pozew z dnia 29.10.2014 r. (k. 34) pozwany (...) Bank (...) S.A. wniósł o oddalenie zarzutów powoda. Podkreślił, że powód nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających stan rzeczy na który się powołuje. Pozwany wskazał, że powód do umowy przedłożył również prawo jazdy (...) oraz odcinek o przyznanym świadczeniu emerytalno - rentowym (...), które były podstawą zweryfikowania zdolności kredytowej powoda. Tymczasem powód nie wykazał, że również i te dokumenty zostały mu skradzione. Nie wykazał również, że podpis złożony na umowie nie jest jego podpisem.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 r. Sąd zabezpieczył powództwo powoda zawieszając postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego i innych należności prowadzone przez Komornika Sądowego W. H. pod sygn. akt KM 491/06 w sprawie z wniosku (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko dłużnikowi J. K. (1) o wyegzekwowanie kwoty 2.454,03 zł.

Na rozprawie w dniu 13 marca 2015 r. powód podtrzymał żądanie pozwu wnosząc o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego celem wykazania, że nie złożył podpisu na kwestionowanej umowie.

Stanowisko powoda nie uległo zmianie do zakończenia rozprawy. Również pozwany nie zmienił stanowiska w sprawie, nie ustosunkował się również do otrzymanej opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14.10.2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie W. H. dokonał zajęcia należności powoda w postaci wynagrodzenia za pracę na podstawie tytułu wykonawczego tj. bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank S.A. w dniu 08.09.2005 r. Następnie dnia 20.10.2014 r. powód dowiedział się o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego pod sygn. akt Km 491/06. Powód dowiedział się wówczas, że istnieje umowa kredytu na zakup towarów i usług, której rzekomo jest stroną. Umowa ta, na podstawie której (...) Bank S.A. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 29.02.2004 r. zawiera dane powoda J. K. (1), zaś na końcu umowy w miejscu przeznaczonym na podpis kredytobiorcy widnieje imię i nazwisko powoda J. K. (1). Powód od początku zaprzeczał, że zawarł umowę na którą powołuje się wierzyciel. Złożył też zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę.

Podpisy widniejące na umowie kredytu na zakup towarów i usług nr (...) z dnia 29.02.2004 r., na jej czterech stronach nie zostały nakreślone przez J. K. (1), lecz przez inną nieznaną osobę.

Powód jest osoba czynną zawodową, nigdy nie pobierał renty, pierwszy raz
w S. był w dniu 13.03.2015 r. na rozprawie w Sądzie. Nie pobierał świadczeń rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w K.. Powód jest zatrudniony w firmie (...) systemy automatyki w T., nigdy nie mieszkał na terenie woj. (...), od urodzenia zamieszkuje w T.. J. K. (1) nie zawarł umowy z której powód wywodzi swoje roszczenie.

W połowie 2003 r. powodowi zaginął dowód osobisty nr (...) wydany przez Prezydenta Miasta T., ale nie znane są mu okoliczności w których to nastąpiło. Zgłosił ten fakt w Urzędzie Miasta w T. i wydano mu nowy dowód osobisty w dniu 21.07.2003 r. Poprzedni dowód został unieważniony. Nigdy nie zaginęło mu prawo jazdy.

Oprócz umowy kredytowej z dnia 29.02. (...)., nieznany dotąd sprawca posługując się skradzionym dowodem osobistym powoda oraz jego danymi, zawarł na rachunek powoda, również umowę prowadzącą do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powoda oraz wyłudzenia usług telekomunikacyjnych
na łączną kwotę 3.028,27 zł (dochodzenie w sprawie RSD 184/11) oraz umowę na zakup kina domowego i telewizora o wartości 3.043,45 zł na szkodę (...) Bank S.A., za pośrednictwem firmy (...), (śledztwo RSD 384/04). Powód zgłosił zawiadomienia w tych sprawach w Prokuraturze, ale postępowania w nich zostały umorzone z uwagi na nie wykrycie sprawców przestępstwa. Wierzyciele z tamtych spraw zaniechali dochodzenia roszczeń z kwestionowanych umów.

Dowód: zajęcie wynagrodzenia za pracę J. K. (1) (k. 7), pismo ZUS
z dnia 25.07.2011 r. (k.81), pismo Urzędu Miasta w T. (k. 82), umowa kredytu z dnia 29.02.2004 r. i odcinek renty (k. 36- koperta), opinia pismoznawcza biegłego z zakresu badań identyfikacyjnych podpisów (k. 100- 111), postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawach RSD 384/04 (k. 10) i w sprawie RSD 184/11 (k. 14- 17), zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez J. K. (1) w dniu 27.10.2014 r. (k. 2), akta Km 491/06 Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie.

W niniejszym postępowaniu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 08.09.2005 r. powód konsekwentnie utrzymywał, że nie zawierał umowy na którą powołuje się bank,
a która stała się podstawą wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu Sąd nadał klauzule wykonalności. Do dnia wszczęcia egzekucji powód nie miał wiedzy o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym oraz istnieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Powód skutecznie wykazał, iż nigdy nie zaciągał żadnego zobowiązania wobec banku, który wystawił tytuł i żadne roszczenie banku wobec powoda nie istnieje. Wskazał, iż w 2003 roku zaginął mu dowód osobisty, który to fakt zgłosił do Prezydenta Miasta T.. Dowód ten został unieważniony,
a powodowi wydano nowy dowód. Tymczasem nieznany sprawca (sprawcy) podając się za powoda dokonał kilku przestępstw posługując się zaginionym dowodem osobistym wyłudzając kredyty w (...) Bank (...)/L. czy też zawierając na rachunek powoda umowę o usługi telekomunikacyjne. Powód zgłosił to do organów ścigania i w tej mierze toczyły się postępowania przygotowawcze – umorzone
z uwagi na niewykrycie sprawców przestępstwa. Powód mniema, iż również i w tym przypadku ktoś posłużył się zaginionym dowodem osobistym wyłudzając kredyt
u pozwanego. Okoliczności te zostały w całości potwierdzone zaoferowanymi przez powoda dowodami.

Swoje żądanie powód oparł o treść art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. Celem weryfikacji twierdzeń powoda, Sąd na jego wniosek dopuścił również dowód z opinii biegłego
z zakresu badań identyfikacyjnych podpisów. Biegła K. C. opierając się na obszernym materiale porównawczym tj. zbiorze obejmującym używane przez powoda podpisy w latach 1997 – 2014 r., w tym wzory pobrane przez Sąd, wydał jednoznaczną opinię, iż podpisy o treści (...) znajdujące się na czterech stronach umowy kredytu na zakup towarów i usług z dnia 29.02.2004 r. nie został zostały nakreślone przez powoda J. K. (1). Biegła podkreśliła, że opinia jest jednoznaczna. Opinia sporządzona na zlecenie Sądu jest jasna, rzetelna, zawiera wyczerpujące uzasadnienie zastosowanej metody graficzno – porównawczej uwzględniającej metodę analizy zmienności oraz użytych technik badania pisma. Nie zawiera żadnych sprzeczności, ani nie budzi wątpliwości. Dlatego Sąd opierając się na niej dokonał ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie, przyjmując jako wiarygodną wersję powoda, że nie był on stroną umowy kredytu z dnia 29.02.2004 r. nr (...). Wydana opinia jest w całości zgodna z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, w szczególności informacją z (...) Oddział
w K. (k. 81) z której wynika, że J. K. (1) nigdy nie był adresatem decyzji emerytalno rentowej, a przedstawiony przez nieznanego sprawce dokument tj. decyzja (...)/15 nie dotyczy jego osoby. Z twierdzeniami powoda koresponduje również pismo z Urzędu Miasta T. z dnia 29.07.2011 r., w którym zaświadczono, że dowód osobisty powoda o nr (...) zastał unieważniony
z powodu zagubienia go przez właściciela. Ponadto z dołączonych do niniejszej sprawy akt postępowania przygotowawczego wynika, że w dniu 01.03.2004 r.
w S. osoba podająca się za J. K. (1) zawarła dwie umowy z (...) Sp. z o.o. posługując się przerobionym dowodem osobistym, przerobionym prawem jazdy nr (...) i podrobiona decyzją rentową za miesiąc luty 2004 r. Prowadzone było też postępowanie o wyłudzenie kredytu w (...) Bank (...)/L., przez posłużenie się podrobionymi dokumentami na nazwisko powoda (sprawa RSD 384/04).

Podkreślić w końcu należy, że opinia pismoznawcza nie była kwestionowana przez stronę pozwaną.

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

Powód wystąpił w niniejszej sprawie z powództwem opozycyjnym na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c. kwestionując istnienie obowiązku stwierdzonego bankowym tytułem egzekucyjnym, który nie jest orzeczeniem sądu. Niewątpliwie zaś na podstawie wskazanego przepisu dłużnik może kwestionować zasadność treści takiego tytułu egzekucyjnego, tzn. powoływać się także na zdarzenia zaszłe przed jego powstaniem, a skutkujące bezzasadnością roszczenia stwierdzonego tym tytułem (tak SN w orzeczeniu z dnia 19 maja 1961 r., I CR 540/60, OSNCP 1964, nr 1, por. też uchwałę SN z dnia 27 czerwca 1996 r., III CZP 73/96, OSNC 1996, nr 10). Dotyczy to również możliwości wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego
w sytuacji, gdy tytułem egzekucyjnym jest bankowy tytuł egzekucyjny. W powództwie takim dłużnik banku może podnieść wszelkie zarzuty materialnoprawne dotyczące wierzytelności banku, objętej bankowym tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym
w sądową klauzulę wykonalności, zarówno zarzuty powstałe przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego, przed wydaniem klauzuli wykonalności jak i po jej wydaniu.

Zawnioskowane i przeprowadzone w niniejszym postępowaniu przez powoda dowody pozwalają w sposób bezsprzeczny przyjąć, iż powód J. K. (1) nie był stroną umowy, na podstawie której pozwany wystawił przeciwko niemu bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 08.09.2005 r. Powództwo wytoczone przez powoda z art. 840 § 1 k.p.c. jako środek merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na zakwestionowanie wykonalności tytułu wykonawczego w drodze badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem. Powód skutecznie zaprzeczył zdarzeniom tj. istnieniu zawartej przez niego umowy, na której oparto wydanie klauzuli wykonalności, zaprzeczył zatem obowiązkowi spełnienia przez niego na rzecz wierzyciela świadczenia objętego tytułem egzekucyjnym.

W tym stanie rzeczy powództwo należało uwzględnić i pozbawić w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przeciwko dłużnikowi J. K. (1) przez (...) Bank S.A.
z siedzibą we W. w dniu 08 września 2005 roku, opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie o sygn. akt I Co 73/06, o czym Sąd orzekł jak w pkt I wyroku.

O kosztach procesu orzeczono w pkt II wyroku mając na względzie treść przepisu art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. w zw. z § 2 ustęp 1 i 2 oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Mając na uwadze, iż powód wygrał sprawę w całości – zasądzono na jego rzecz od pozwanego poniesione koszty procesu w kwocie po 1.976,28 zł na które złożyły się: poniesione koszty pełnomocnika procesowego w stawce minimalnej - 1.200 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł, opłata od pozwu - 444,00, jak również wydatkowana część zaliczki uiszczonej na wynagrodzenie biegłego - 315,28 zł.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanego
J. K..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Rogala
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Krzysztof Fik
Data wytworzenia informacji: