Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast

I C 368/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Staszowie z 2016-12-28

Sygn. akt: I C 368/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

PSR Rafał Skrzypiec

Protokolant:

st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 9.000,00 zł. naliczonymi od dnia 17 lutego 2013 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 11.000,00 zł. od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 4.067,00 /cztery tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 00/100/ tytułem kosztów procesu;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Staszowie) kwotę 571,79 (pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 79/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

I C 368/15

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015r. /data stempla pocztowego/ powód P. D. wniósł przeciwko (...) SA w W. pozew o zapłatę kwoty 9.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 maja 2014r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazała, iż w dniu 30 lipca 2012r. w miejscowości W. Z. B. naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten, sposób, że kierując pojazdem marki S. o nr rej. (...) z naczepą o nr rej. (...) nie dostosował prędkości jazdy na łuku drogi, stracił panowanie nad tym zespołem pojazdów, w następstwie czego naczepa pojazdu wpadła w poślizg i zjechała na lewy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem powoda marki T. (...) o nr rej. (...). W wyniku tego zdarzenia powód doznał obrażeń w postaci stłuczenia ogólnego, stłuczenia okolic głowy, ucha lewego, klatki piersiowej skręcenia kręgosłupa szyjnego, stłuczenia barku lewego z rozległymi otarciami naskórka, stłuczenia kolana lewego z otarciem naskórka i podudzia lewego, perforacji pourazowej błony bębenkowej lewej, złamania wyrostka żebrowego kręgu (...), które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała powoda na okres powyżej 7 dni.

W stosunku do sprawcy toczyło się postępowanie karne przed Sądem Rejonowym w Staszowie II Wydział Karny pod sygn.. akt II K 593/12.

Sprawca zdarzenia był ubezpieczony w towarzystwie pozwanego.

W wyniku przedmiotowego zdarzenia powód doznał bardzo poważnych obrażeń m.in.:

- ogólne potłuczenia ciała,

- uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu,

- perforacja błony bębenkowej ucha lewego z niedosłuchem,

- stłuczenia klatki piersiowej i barku lewego z licznymi otarciami,

- stłuczenia lewego kolana i podudzia lewego z licznymi otarciami,

- skręcenia kręgosłupa szyjnego,

- złamania wyrostka żebrowego kręgu Th1.

Bezpośrednio po zdarzeniu drogowym, powód został przetransportowany do szpitala w S. na Oddział (...). Tam wykonano szereg badań. Następnie zastosowano leczenie farmakologiczne. Powód wymagał pomocy osób trzecich. Powód w dalszym ciągu się leczy przechodzi zabiegi rehabilitacyjne i przyjmuje środki farmakologiczne.

Ostatecznie tytułem zadośćuczynienia powód otrzymał od pozwanego kwotę 6.000,00 zł.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu wskazał, iż nie neguje swojej legitymacji biernej wskazał, jednak iż zasądzone odszkodowanie tytułem zadośćuczynienia w pełni rekompensuje poniesioną szkodę.

Pismem z dnia 21 maja 2016r. powód rozszerzył powództwo do kwoty 20.000,00 zł. z ustawowymi odsetkami od kwoty 9.000,00 zł. od dnia 17 lutego 2013r. i kwoty 11.000,00 zł. od dnia doręczenia niniejszego pisma stronie przeciwnej.

Stanowisko stron nie uległo zmianie do zamknięcia rozprawy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 30 lipca 2012r. w miejscowości W. Z. B. naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten, sposób, że kierując pojazdem marki S. o nr rej. (...) z naczepą o nr rej. (...) nie dostosował prędkości jazdy na łuku drogi, stracił panowanie nad tym zespołem pojazdów, w następstwie czego naczepa pojazdu wpadła w poślizg i zjechała na lewy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem powoda P. D. marki T. (...) o nr rej. (...). /okoliczność bezsporna/

Samochód sprawczyni wypadku posiadał polisę OC zawartą w (...) SA w W..

Powód zgłosił szkodę w dniu 08 stycznia 2013r. . u pozwanego, który po przeprowadzeniu postępowaniu likwidacyjnym przyznał odszkodowanie tytułem zadośćuczynienia w kwocie 6.000,00 zł./okoliczności bezsporne/.

Po wypadku P. D. został przewieziony do Szpitala w S., gdzie został przyjęty na Oddział (...) (...) gdzie był hospitalizowany w dniach od 30 lipca 2012r. do 07 sierpnia 202r. z rozpoznaniem :

- ogólne potłuczenia ciała,

- uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu,

- perforacja błony bębenkowej ucha lewego z niedosłuchem,

- stłuczenia klatki piersiowej i barku lewego z licznymi otarciami,

- stłuczenia lewego kolana i podudzia lewego z licznymi otarciami,

- skręcenia kręgosłupa szyjnego,

- złamania wyrostka żebrowego kręgu Th1.

Zastosowano leczenie zachowawcze, unieruchomiono kołnierzem ortopedycznym kręgosłup szyjny odciążono i unieruchomiono lewą kończynę górnej w chuście trójkątnej.

Następnie powód leczył się w poradni ortopedycznej w dniach 24.08.2012-11.09.2012. Unieruchomienie w kołnierzu stosowano przez okres 3 tygodni. Kolejne leczenie rehabilitacyjne powód przeszedł w dniach 15.10.2012-26.10.2012r.

W wyniku zdarzenia P. D. doznał skręcenia kręgosłupa szyjnego, złamania wyrostka żebrowego pierwszego kręgu szyjnego, skręcenia stawu barkowego lewego, rozległego otarcia skóry w okolicy stawu barkowego lewego, stłuczenia głowy, klatki piersiowej i stawu kolanowego

Spowodowało to u niego uszczerbek na zdrowiu łącznie w 14 % w rozumieniu załącznika MP I PS z dnia 18.12.2002 poz. 1974.

Na skutek trwałego ograniczenia ruchów stawie barkowym lewym zgięcia o 10 stopni, odwodzenia o 52 stopnie, rotacji zewnętrznej o 20 stopni i kręgosłupa szyjnego w zgięciu o 5 stopni, odwodzenia w prawo 15 stopni, odwodzenia w lewo 19 stopni powód ma utrudnioną możliwość prowadzenia samochodu, utrudniają wykonywanie ciężkiej i długotrwałej pracy fizycznej. Skutki wypadku będzie odczuwał całe życie.

Przez okres pierwszych 3 tyg. stopień cierpień należy określić jako umiarkowany stały z bólem wymagającym stosowanie pewnych rygorów tj. leków przeciwbólowych, unieruchomieniu. W okresie dalszych 3 tygodni jako umiarkowany okresowy z bólem do zniesienia wymagającym reakcji medycznej w postaci okresowego odciążania kończyny i leków przeciwbólowych. Następnie w okresie 3 miesięcy jako mierny okresowy z bólem do zniesienia okresowego wymagający reakcji medycznej. Od tego czasu do chwili obecnej jako mały okresowy z bólem do zniesienia wymagający niekiedy reakcji medycznej.

Na skutek zdarzenia w związku z ograniczeniami ruchów w stawie barkowym lewym i kręgosłupa szyjnego ma utrudnienia w prowadzeniu samochodu. W połączeniu z dolegliwościami bólowymi występują utrudnienia w ciężkiej i długotrwałej pracy fizycznej.

Nie istnieje możliwość powrotu powoda do sprawności sprzed wypadku i jego skutki będzie odczuwał przez całe życie.

Dowód: zeznania powoda , historia zdrowia i choroby k. 17-25, k. 78-81dokumentacja medyczna opinia biegłego G. S. k. 155-159, 186, k. 258

Z punktu widzenia laryngologii cierpienia powoda trwały 2 tygodnie i związane były z uszkodzeniem ucha lewego skutkującym okresowym bólem ucha i szumom usznym co skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 2 %. Rokowania na przyszłość są dobre

Dowód: opinia sądowa lekarza med. otolaryngologa B. J. k. 149-151, 174

Z punktu widzenia neurologii powód powrócił w pełni do zdrowia, nie doszło do uszkodzenia układu nerwowego, nie doznał także trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowód: opinia sądowo-lekarska neurologiczna lek. (...). A. L. k. 130-134

Powód P. D. prowadził firmę budowlaną, którą prowadził sam. Na skutek zdarzenia w prowadzeniu firmy zaczęła pomagać mu żona, musiał zatrudnić kierownika. Nie może sam wykonywać prac budowlanych, które wcześniej nie stanowiły dla niego problemu. Przed zdarzeniem grał w piłkę, chodził po górach czego już nie może robić Zaprzestał uprawiania gospodarstwa rolnego.

Dowód: zeznania powoda P. D. k. 266v, zeznania świadka E. D.. K. 115

Sąd zważył co następuje.

Powództwo jest zasadne.

Co do materiału zgromadzonego w sprawie Sąd uznał go za w pełni wiarygodny.

Opinie biegłych: lekarza med. otolaryngologa B. J. k. 149-151, 174, biegłego G. S. k. 155-159, 186, k. 258 neurologa lek. (...). A. L. k. 130-134są pełne i jasne, w szczególności po mimo zarzutów strony pozwanej, biegły G. S. podtrzymał w opinii ustnej w całości swoją opinię pisemną.

Sąd za w pełni wiarygodne uznał zeznania powoda oraz świadka E. D. /k. 115/ albowiem są logiczne, spójne i korespondują również z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie w szczególności z dokumentacją medyczną, opiniami biegłych specjalistów.

Zgromadzone w sprawie dokumenty nie były negowane przez strony zarówno, co do swej formy jak i treści.

Zgodnie z art. 444 § 1kc w zw. z 445 kc § 1. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Krzywda (szkoda niemajątkowa) powołanym powyżej przepisie ujmowana jest jako cierpienie fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, to jest ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi.

Zadośćuczynienie ma na celu przede wszystkim złagodzenie tych cierpień, ale jego wysokość nie może być dowolna, ściśle musi uwzględniać stopień doznanej krzywdy. Dlatego też ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że ma to być odpowiednia suma tytułem zadośćuczynienia. Jest to rekompensata za całą krzywdę i przyznaje się ją jednorazowo.

Biorąc pod uwagę, uszczerbek na zdrowiu powoda, zgodnie z opinią biegłego z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii należy stwierdzić stan zdrowia powoda po zdarzeniu jest poważny. Na skutek zdarzenia w związku z ograniczeniami ruchów w stawie barkowym lewym i kręgosłupa szyjnego ma utrudnienia w prowadzeniu samochodu. W połączeniu z dolegliwościami bólowymi występują utrudnienia w ciężkiej i długotrwałej pracy fizycznej.

Nie istnieje możliwość powrotu powoda do sprawności sprzed wypadku i jego skutki będzie odczuwał przez całe życie.

Podkreślić należy, iż powód w żaden sposób nie przyczynił się do powstania zdarzenia, a była jednocześnie świadkiem i uczestnikiem dramatycznego wydarzenia.

To wszytko musi powodować, że przyznane powodowi odszkodowanie przez pozwanego tytułem zadośćuczynienia jest kwotą za niską musi ulec podwyższeniu o dalszą kwotę 20.000,00zł.

Wskazać także należy, iż chociaż procentowo określony uszczerbek służy tylko jako pomocniczy środek ustalania rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia. Należne poszkodowanemu (pokrzywdzonemu czynem niedozwolonym) zadośćuczynienie nie może być mechanicznie mierzone przy zastosowaniu stwierdzonego procentu uszczerbku na zdrowiu /patrz wyrok Sądu najwyższego z dnia 5 października 2005r. I PK 47/05 M. P. Pr. 2006/4/208/ to jednak nie można pominąć, iż biegły z zakresu chirurgii i traumatologii wskazał 14 % uszczerbek na zdrowiu, zaś lekarz med. otolaryngologa B. J. dodatkowo wskazała 2%.

Przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego wysokość zadośćuczynienia powinna być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. /wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006r. IV CK 384/05 lex nr 1907/.

Sąd wziął również pod uwagę, iż powód w dalszym ciągu wymaga rehabilitacji, nie może sam wykonywać prac budowlanych, które wcześniej nie stanowiły dla niego problemu, musiał zrezygnować z gry w piłkę nożną chodzić po górach czy prowadzić gospodarstwo rolne.

Co do odsetek Sąd przyjął za powodem termin wskazany w pozwie.

Zgodnie z art. 14. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Tym samym za datę wymagalności roszczenia o zadośćuczynienie co do kwoty 9.000,00 zł. należało przyjąć datę 17 lutego 2013r. , zaś co do kwoty 11.000,00 zł. Sąd przyjął datę zgodnie z żądaniem powoda tj. od dnia doręczenia pozwu co faktycznie nastąpiło w dniu rozprawy tj. 22 grudnia 2015r.

Mając zatem powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc gdzie powód wygrał sprawę w całości i złożyła się na nie kwota z tytułu uiszczonej opłaty sądowej, zaliczki na wynagrodzenie biegłego oraz wynagrodzenie pełnomocnika, które zostało ustalone na podstawie § 2 ustęp 1 i 2 oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Co do nieuiszczonych kosztów sądowych orzeczono na podstawie przepisu art. 113 § 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.) albowiem powód wygrał sprawę w całości złożyła się na opłata od rozszerzonego powództwa.

PSR Rafał Skrzypiec

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełn. stron.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Rogala
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Skrzypiec
Data wytworzenia informacji: